Trip to Wuhan, Fuzhou and Xiamen in China, Nov. 9-15, 2009 武汉、福州、厦门之旅